Tietosuojalauseke

2.12.2022

Rekisterinpitäjä

Workia Oy
Katajanokanlaituri 5
00160 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Mäkinen
info@workia.fi

Rekisterin nimi

Workia Oy:n verkkovierailurekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuus. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään esimerkiksi vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

Oikeusperuste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa.

Rekisterinpitäjän oikeus kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinonharjoittamisen vapauteen Suomessa.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuajat- ja sivut.

Vastaanottajat

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • verkkovierailuaika
  • nettosivut, joilla kävijä on käynyt

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja ei erikseen poisteta.

Tietojen luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi jos käytetään ulkoistettua palveluntarjoajaa niin silloin myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien selvitysten yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi ehdottoman tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta.

Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin ulkopuolelta tulevia tietomurtoyrityksiä vastaan.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja -periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää yleistä tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun tarkka ajankohta
  • selatut nettisivut ja nettisivujen katseluajat
  • vierailijan käyttämä internetselain

Käyttäjän oikeudet

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeidensä käyttö muuttamalla internetselaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen kokonaan.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivustolta kerätään tietoja Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. hänen ikänsä, ilmoitettu sukupuoli ja käyttäjän omat aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä myös Chrome-internetselaimen lisäosalla.

Oikeus henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai vaihtoehtoisesti englanniksi.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää tietojensa käsittely, luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Oikeus siirtää omat tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.

Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymiteettia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan poistetuksi toimi- tai työsuhteen päätyessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä ao. henkilön sitä pyytäessä Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin ylläpitäjä antaa kirjallisen selvityksen, jossa mainitaan syy(t), joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen halutessaan tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelynsä rajoittamista jos esimerkiksi rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö toimii jonkun yhteisön nimettynä yhteyshenkilönä ei tällaisen henkilön tietoja voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä siitä kantelu asianosaiselle valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakituinen asuinpaikka tai -työpaikka.

Suomen kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi